SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İş Tanımları

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : Fakülte  Kurulu

İŞ KODU: 70755926.2

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır

  1. Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

İŞ KODU: 70755926.3

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. 2547 Sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : FAKÜLTE DEKANI

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL

İŞ KODU:70755926.1

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

REKTÖR

İş Görevleri

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16 / b maddesinde ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 8. Maddesinde  belirtilen görevleri yapar.

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
6. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde,

7. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla,

8.Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,

9.Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,

10.Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

Akademik Personel – İdari Personel

Mali Sorumluluk

Harcama Yetkilisi

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda ve 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ- Doç. Dr. Taşkın KILIÇ

İŞ KODU: 70755926.04

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

Görevleri :

1- Dekana görevi başında olmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek.

2- İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak

3-Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak

4-Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayi ve toplumla ilişkileri düzenlemek

5-Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerle yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak,  onların görüş ve önerilerini almak

6-Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak.

7-Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.

8-Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak

9-Laboratuarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak

10-Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak

11-Bölüm başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak

12-Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.

13-Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek ve temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.

14-Yatay geçiş, Dikey geçiş, çift anadal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları  ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak

15-Erasmus ve Farabi programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak

16-Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak

17-Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak

18-Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak

19-Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak

20- Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : BÖLÜM BAŞKANLIĞI

İŞ KODU: 70755926.5

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

1- Bölüm kurullarına başkanlık eder.

2 - Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık makamına yazılı olarak rapor eder.

3 - Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

4 - Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.

5 - Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

6 - Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

7 - Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

8 - Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

9 - Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

10 - Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

11 - Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

12 - Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

13 - Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

14 - Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

15 - Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

16 - Bölüm Erasmus ve Farabi  programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

17 - Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak.

18- Her sınav döneminde (vize, final, bütünleme) sınav programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak

19 – Fakülte Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

İŞ KODU: 70755926.6

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN, BÖLÜM BAŞKANI

İş Görevleri

1- Anabilim Dalı kurullarına başkanlık eder.

2 – Anabilim Dalının  ihtiyaçlarını Bölüm Başkanlığına yazılı olarak rapor eder.

3 – Anabilim Dalı ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

4 – Anabilim Dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

5 – Anabilim Dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüme iletir.

6 - Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

7 – Bölüm Başkanlığının  görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : ÖĞRETİM ELEMANLARI

İŞ KODU: 70755926.7

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

1 - Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte  ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

2 – Fakülte  kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

3 - Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanlığının’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

4 - Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

5 - Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

6 - Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme;

7-Ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

8 – Dekanlığın ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

9-Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelere uygun biçimde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

10- Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

11- Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : FAKÜLTE SEKRETERİ

Esra PARLAK

İŞ KODU: 70755926.8

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

DEKAN

İş Görevleri

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.

2 – Fakültedeki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.

3 - Fakülte’nin Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar,

4 - Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Fakülte Dekanına öneride bulunur.

5 - Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesini sağlar.

6 – Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar.

7 - Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının bakım ve onarımını yaptırır.

8 - Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.

9 - Meslek Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.

10 - Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur.

11 - İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar.

12 - İdari personelin sicil işlemlerini yürütür.

13 - Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder,

14 - Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür.

15 - Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.

16 - Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.

17 - Halkla ilişkilerde, Kongre, Seminer, Toplantı, çalışmalarında görev almak ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar.

 

18- İdari yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

İdari Personel

Mali Sorumluluk

Gerçekleştirme Görevlisi

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : PERSONEL İŞLERİ

Fatma GÜLTEKİN

İŞ KODU: 70755926.9

TARİH  : 04.11.2016

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-       Personel dosyalarını tutmak, dosyaları standartlara uygun düzenlemek,

2-        Açıktan atama, nakil suretiyle gelen veya ayrılan personel ile ilgili işlemleri takip etmek.

3-       Gelen evraklar ile ilgili işlemleri yürütmek, sonuçlandırmak,

4-       Personel ile ilgili tebliğ edilmesi gereken evrakları ilgililere tebliğ etmek,

5-       Akademik personelin yurt içi ve yurtdışı görevlendirilme işlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak,

6-       Personel atamalarını takip etmek, süreci kontrol etmek,

7-       Resmi yazışma evraklarını standart dosyalama sistemine göre dosyalamak,

8-       Personel işleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun

          yazışmaları  hazırlayarak imza ve onaya sunmak,

9-       YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu vb.

          kararları takip etmek, uygulamasını yapmak,

10-   Göreve yeni başlayan idari ve akademik personelin bilgi girişlerinin yapılması, özlük 

        dosyalarının tutulması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

11-   Akademik ve idari personelin kademe derece terfi işlemlerinin izlenmesi ve değişikliklerin

        muhasebe birimine iletilmesini sağlamak,

12-   Akademik, idari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri

        vb. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesini sağlamak,

13-   Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,

14-   Akademik ve idari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili işlemlerinin

      Yapılmasını sağlamak,

15-   Akademik ve idari personelin izin formlarının doldurulması ve izin gün sayılarının takip

      edilmesini sağlamak,

16-   Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre

      gerekli  bildirimlerin yapılmasını sağlamak,

17-   Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması ile ilgili işlemleri yapmak,

18-   Kendisine müracaat eden personelin soruları ve sorunları hakkında doğru-doyurucu-

       yönlendirici bilgiler  vermek,

19-   Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgelerin korunmasını sağlamak,

20-   Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,

21-   Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

22-   İdari yetkililer tarafından  verilecek diğer görevleri  yapmak,

23-   ÖYP Kapsamındaki personelin dosyalarını tutmak, yazışmalarını yapmak görevlendirilmelerinin takip edilmesi

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Veda DİNÇ-Mehtap KARADİREK

İŞ KODU: 70755926.10

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-Öğrenci dosyalarını standartlara uygun olarak  tutmak,

2- Öğrencilerin askerlik işlemlerini takip etmek, askerlik çağına gelen öğrencilerin belirli

    zamanlarda    belgelerinin düzenlenerek ilgili şubelere gönderilmesini  sağlamak ,                  

3-  Öğrencilerin mevzuatla ve yönetmelikle ilgili sorunları hakkında bilgi vermek,

4- Otomasyonda öğrenci bilgilerini güncellemek, istek halinde çıktı vermek,

5- Yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek, sonuçlandırmak,

6-Ders proğramını hazırlanmasına yardım sağlamak, ilan etmek,

7-Sınav proğramlarının hazırlanmasına yardım sağlamak, ilan etmek,

8-Mazeret sınav proğramlarının hazırlanmasını sağlamak,

9- Ek sınava girme hakkı olan öğrencilerin durumlarını sonuçlandırmak,

10- Varsa af yasalarından müracaat eden öğrencilerin işlemlerini takip etmek,

11- Öğrenci Disiplin işlemlerini takip etmek, sonuçlandırmak ve gerekli tüm işlemleri yapmak

12-Öğrenci harç işlemlerini, öğrenim, katkı ve burs işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

13-Sınav sonuçlarını ilan etmek ve çıktıları dosyalamak,

14- Evrakların işleyişini sağlamak, gönderilecek birimlere evrak kayıt defterine kayıt yaparak

     Göndermek, belgeleri desimal numaralarına göre dosyalamak, yazışmaları yapmak

15- Ders Muafiyeti talebinde bulunan öğrencilerin işlemlerini takip etmek, süreci kontrol etmek

16- Erasmus, farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları kapsamında giden ve gelen

     öğrencilerin   işlemlerini takip etmek,

17- Öğrenci işleri ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, öğrenci işleri bürosunda

      yürütülmekte  olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak,

18-Kayıt silme, mezuniyet, ilişik kesme işlemlerini yapmak,

19-Öğrenciler ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak,

20-Geçici mezuniyet ve  diploma belgesi işlemlerini yapmak,

21-Yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerini takip etmek,

22-Öğrenciler ile ilgili YÖK, Senato Kararlarını, Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarını, Fakülte  Kurulu   Kararlarını, Yönetim Kurulu Kararlarını, Disiplin Kurulu Kararlarını takip etmek ve  uygulamasını yapmak,

23-Yaz okulu işlemlerini yapmak,

24-Üniversitemiz  Akademik Takvimi takip ederek gerekli işlemleri  yapmak,

25-Öğrencilerin kayıt yenileme ve öğrenim harcı işlemlerini kontrol etmek, 

26-Gerektiğinde öğrenci işlemleri ile ilgili kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,

27-Öğrenci İşleri bürosu ve öğrencilerle ilgili evrakları arşivlemek,

28-Öğrencilerin staj evraklarını hazırlamak, dağıtımını yapmak

29-Öğrencilerin danışman atamalarını ilgili birimlere bildirmek,

30-Öğrencilerin belge isteklerini  karşılamak,

31-Öğrencilerin kayıp kimlikleri ile ilgili işlemleri yapmak,

32-KYK Bursu vb. kurum ve kuruluşlardan burs alan öğrencilerin başarı durumlarını bildirmek,

33-Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyetlerini titizlikle incelemek ve hazırlamak,

34-Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere diploma yazım bilgilerini

     Hazırlamak,

35-Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek,

36-  Akademik Kurul, Yüksekokul  Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarını yazmak., (Veda DİNÇ)

37-  Akademik Kurul, Yüksekokul  Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin her türlü yazışmaları yapmak, (Veda DİNÇ)

38-Kurul defterlerini mevzuata uygun olarak tutmak ve korumak,  Fakülte sekreterliğine bilgi vermek, (Veda DİNÇ)

39-İdari yetkililer tarafından  verilecek diğer görevleri  yapmak,

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : YAZI İŞLERİ

Emel ÖZDEMİR-Sevim SOLAK YENER

İŞ KODU: 70755926.11

TARİH  : 04.11.2016

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-     Kurum içinden ve dışından gelen sevkedilen yazıların cevaplanmasını sağlamak

2-     Uygulamalı dersler için  uygulama alanları ile gerekli yazışmaları yapmak

3-     Komisyon Kararlarını yazmak

4-     Sosyal etkinliklerin, konferansların, tiyatro vb. düzenlenmesi  için gerekli yazışmaları yürütmek

5-     Bölümlere yazılan yazıları takip etmek, bunları sonuçlandırmak.

6-     Rutin olarak yazışma yapılması gereken evraklara cevap yazılmasını sağlamak

7-     Evrakları standart dosyalama sistemine göre dosyalamak

8-     İdari yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : SATINALMA-TAHAKKUK

Necmi AKTAŞ

İŞ KODU: 70755926.12

TARİH  :

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-       Ek ders, sınav ücretleri ve mesai ücretleri  ile ilgili işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak,

2-       Akademik ve idari personelin harcırah taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek

3-       Satınalma işlemlerine esas olmak üzere Dekanlığın her türlü malzeme alımı işlemlerini takip etmek, sonuçlandırmak, ödeme işlemlerini takip etmek, İade edilen evrakları yeniden değerlendirmek, bunlarla ilgili Fakülte  Sekreterliğine bilgi vermek,

4-       Yıl başı bütçe ihtiyaçlarını çıkarmak, gerekçeleri ile birlikte tutarlarını tespit etmek,

5-       Yıl sonu harcamalarını kesinleştirmek,

6-       Her 3 ayda bir harcamalarla ilgili Fakülte Sekreterliğine yazılı rapor vermek,

7-       Akademik ve idari personelin maaş, terfi, ek ders,fazla mesai gibi faaliyetlerin puantajlarını hazırlamak ve ödenmesinin  sağlamak,

8-       Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

9-       Ödeneklerin kontrolünü yapmak, ödenek üstü harcama yapılmasını engellemek,

10-   Ek ödenek ve ödenek aktarımı işlemlerini yapmak,

11-   Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

12-   Kişi borcu evraklarını hazırlamak,

13-   Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenli Kurumu’na aktarmak,

14-   Kişilerin maaş işlerinde; icra,  sendika vb işlemlerini takip etmek,

15-   Kendisine verilen şifreleri gizli tutmak,

16-   Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine gerekli bilgileri sağlamak,

17-   Her harcama için teklif ve istek belgesinin hazırlanması, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının yapılarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması, onay belgesinin düzenlenmesini sağlamak

18-   Muhasebe birimi ile ilgili yazışmaların yapılması ve evrakların arşivlenmesini yapmak

19-   Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,

20-   Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken evrak ve belgeleri takip etmek,

21-   Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,

22-   Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

23-   Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

24-   idari yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

25-   Tübitak Projeleri ile ilgili satınalma, bursiyer ödemeleri, araç kiralama vs. ilgili belgeleri hazırlama ödemelerini yapmak ve takip etmek

26-   BAP Yolluk Ödemeleri ile ilgili bildirimleri hazırlamak

27-Kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarını takip etmek, sonuçlandırmak,

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

---

Mali Sorumluluk

----

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : TAŞINIR KAYIT

Necmi AKTAŞ

İŞ KODU:70755926.13

TARİH  :

 

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-Taşınır ile ilgili işlemleri yürütmek, malzeme girişi ve çıkışını takip etmek, rutin aralıklar ile 

    sayımını yapmak

2-Satınalma işlemlerine esas olmak üzere Fakültenin her türlü malzeme alımı sonucu depoya

     girmesi gereken malzemelerini giriş işlemlerini takip etmek,

3- Ambarda mevcut tüketim ve dayanıklı malzemeleri kontrol altında tutmak, taşınır istek fişi ile

      malzemelerin verilmesini sağlamak, taşınır istek fişlerini kayıt altına almak

4- Demirbaş Malzemeleri kontrol etmek, kayıt altında tutmak

5- Taşınır Otomasyon programını güncellemek, bilgileri sisteme işlemek

6-Taşınır Kayıt Yetkilisin yaptığı işler ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman

    Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,

7-Personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuar malzemelerini demirbaş

     kayıtlarının  yapılmasını sağlamak

8-Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, taşınır kod listesindeki hesap kodları

     itibariyle taşınır  işlem fişi düzenlenmesini sağlamak

9-Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırların girişlerinin yapılması ve bir sicil numarası verilmesini

    sağlamak

10-Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesi, zimmet listelerinin hazırlanması

     ve  güncellenmesini sağlamak

11-Kaybolma, fire, çalınma, devir vs. durumlar için kayıtlardan düşülmesinin yapılması, hurdaya

     ayrılan malzemeler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak

12-Yılsonu kesin taşınır hesaplarının yapılması ve raporlarının hazırlanmasını sağlamak

13- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması

      için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

14-Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama

    yetkilisine  bildirmek,

15-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını

     yapmak ve  yaptırmak,

16-Fakültenin  malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

17-Sorumluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,

18-Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

19-Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak,

20-Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak, demirbaş listesini

     odalara asmak,

21-Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,

22-Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

23-Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

24-Yüksekokul varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

25-İdari yetkililer tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

 

Mali Sorumluluk

 

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI   : BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 

Emel ÖZDEMİR

İŞ KODU:70755926.14

TARİH  : 

 

Tanımı Yapan:

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

 

 BÖLÜM BAŞKANI-FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-      Bölümler ile Dekanlık arasındaki yazışmaları yapmak

2-      Dekanlıktan  Bölüme gelen evrakların öğretim elemanlarına tebliğ edilmesini sağlamak

3-      Öğretim elemanlarının atanma işlemlerinin takibini yapmak, görev süresi sona ermekte olanların atanma tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak

4-      Yüksek lisans ile ilgili işlemleri takibini yapmak, yazışmaları yürütmek, ders işlemlerini, görevlendirmeleri, bununla ilgili akademik karar süreçlerini takip etmek, sınav dosyası tutmak, yüksek lisans ile ilgili süreçte yapılan işlemlere ilişkin belgelerinin Enstitüye gönderilmesini sağlamak, suretlerini dosyalamak

5-      Dönem için gerekli hazırlıklarda Bölüm Başkanına yardımcı olmak

6-      Bölüme  gelen afiş ve duyuruların ilan edilmesini sağlamak

7-      Bölüm Başkanınca verilen diğer görevleri  yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak

8-      Bölüm Sekreterliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,

9-       Bölüm Kurulu Kararlarını yazmak,

10-     Gerektiğinde bölüm işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,

11-     Bölümler ile ilgili evrakları arşivlemek,

12-     Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarını çözmede yardımcı olmak veya ilgili birime yönlendirmek  

13-     İdari yetkililer tarafından  verilecek diğer görevleri  yapmak

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

--

Mali Sorumluluk

--

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda Belirtilen Niteliklere Sahip Olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : Evrak Kayıt -Santral

Sevim SOLAK YENER

İŞ KODU:70755926.15

TARİH  :

 

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

 

1-      Telefon santrali hizmetini yürütmek

2-      Posta işlemlerini takip etmek, ilgili evrakları hazırlamak, gönderilmesini sağlamak,     

3-      Gelen evrakları kayıt altına almak, Fakülte  Sekreterliğine sunmak,

4-      Kurum dışına giden evrakları  kayıt altına almak, zimmet defteri ile postaya veya ilgili kuruma teslim etmek.(KEP adresi olmayan kurumlar için)

5-      Daha önce faks veya mail olarak  gelen evrakların takibini yapmak, evrağın aslı gelmiş ise faks ile kayıtlandığı numarayı  vermek

6-      Afiş, duyuru ve ilan işlerini yürütmek 

7-      İdari yetkililer tarafından  verilecek diğer görevleri  yapmak

 

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

 

Mali Sorumluluk

 

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : Dekan Sekreterliği (Özel Kalem)

Sevim SOLAK YENER

İŞ KODU:70755926.16

TARİH  :

 

Tanımı Yapan: KOMİSYON

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-      Dekan  Sekreterliği ile ilgili hizmetleri yürütmek; makam odasının düzenli ve  temiz olmasını sağlamak, 

2-      Randevuları deftere kayıt etmek, ziyaretçilere,  Dekan  ile görüşerek randevu vermek,

3-      Dekanın, iç ve dış telefon görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak

4-      Dekanı ziyarete gelen misafirleri karşılamak, makam odasına yöneltmek,

5-      Her türlü faks işlemlerini takip etmek, gönderilmesini sağlamak, gelen faksları en kısa zamanda Yüksekokul sekreterliğine bildirmek

6-      Dekan   tarafından verilen idari ve diğer işleri yerine getirmek

7-      Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul  Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi önemli toplantıları Dekana hatırlatmak,

8-      Dekana  ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek,

9-      Dekanın  davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak,

10-  Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak,

11-  Telefon konuşmalarında  kibar ve saygılı bir ses tonu kullanmaya dikkat etmek,

12-  Dekan odasına ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, Dekanın olmadığı zamanlarda makam odasının kilitli tutulmasını ve güvenliğini sağlamak,

13-  Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

14-  İdari Yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

 

Mali Sorumluluk

 

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

BİRİM ADI: SAĞLIK BİLMLERİ FAKÜLTESİ

İŞİN ADI    : Beden İşçisi

İmrane ÖZTÜRK-İmdat TAŞKIRAN

İŞ KODU:

TARİH  :

 

Tanımı Yapan:

İş Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici:

 

DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ

İş Görevleri

1-      İdare tarafından görevlendirilmiş olduğu alanların temizliğini ve düzenini sağlamak,

2-      Düzenlenmesi, istiflenmesi, taşınması gereken basit işçilik gerektiren görevleri yerine getirmek,

3-      Getir götür vb. işleri yapmak,

4-      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerini almak,  

5-      İdari yetkililer tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Malzemeler

Büro Malzemeleri

Gözetim

 

Mali Sorumluluk

 

Çalışma Koşulları

Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler

657 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

 

 


Ekleme tarihi: 30-11-2018 12:34:00 Güncellenme tarihi: 25-03-2022 09:13:54